O klube za rampami

Vaša firemná akcia u nás získa iný rozmer. Pohodlných 110 miest na sedenie, kvalitný projektor s premietacou plochou 12 m2 a výborné ozvučenie. K dispozícií je plne vybavený bar a môžeme zaobstarať občerstvenie podľa dohodnutých požiadaviek.

ZA RAMPAMI sa pravidelne konajú koncerty a tematické párty rôznych hudobných štýlov, na ktorých sa stretávajú ľudia nie len z blízkeho okolia, ale takmer z celého Slovenska. Aj Vy si u nás môžete zrealizovať vysnívané podujatie! K dispozícií máte obsluhu za barom, fotografa, zvukového technika, bezpečnostnú službu a výkonný PA systém. V prípade špeciálnych požiadaviek vieme zabezpečiť aj extra aparát. Tím skúsených profesionálov je zárukou úspechu a dobrých referencií pre organizátora podujatia.

    Poskytujeme plný servis pre oslavy a večierky:
  • príjemná obsluha
  • hudba (dj, živá kapela, karaoke, reprodukovaná hudba), catering
  • podľa Vašich požiadaviek špeciálna výzdoba a podobne
  • možnosť zhotovenia profesionálnej fotodokumentácie a videodokumentácie.

Usporiadajte svoju výstavu, alebo vernisáž ZA RAMPAMI! Interiér Klubu je výborne osvetlený a tak Vám poskytuje ideálne prostredie na prezentáciu umeleckej tvorby. V prípade dlhodobejších výstav ponúkame možnosť prenájmu interiérových plôch.

Informácie o spracúvaní osobných údajov - Kamerový systém

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov: Účelom spracovania osobných údajov je záujem Prevádzkovateľa na bezpečnosti firemných priestorov a ochrana života, zdravia a majetku v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré zahŕňa aj kontrolu opatrení súvisiacich so zhromažďovaním osobných údajov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo na ochranu oprávnených záujmov tretích osôb. A to konkrétne na ochranu života, zdravia a majetku, predchádzanie protispoločenskému správaniu a účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti.

Prevádzkovateľ pomocou kamerového dohľadu zabezpečuje ochranu a bezpečnosť priestorov Prevádzkovateľa. Kamerový záznam zároveň slúži na účely uplatňovania právnej zodpovednosti v rámci priestupkového, trestného, súdneho a obdobného konania.

Spracúvame nasledovné osobné údaje: Obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

Príjemcovia: V prípade, ak to bude nevyhnutné na naplnenie zákonných dôvodov, uplatňovanie práv Prevádzkovateľa, alebo tretích osôb, budú osobné údaje poskytnuté: orgánom činným v trestnom konaní, štátnym úradom, súdom, súdnym úradníkom a advokátom. Vaše osobné údaje nebudú posielané do zahraničia mimo Európskej únie.

Dĺžka uschovania: V prípade ak nedôjde k incidentu odôvodňujúcemu potrebu uchovania osobných údajov pre priestupkové, trestné, súdne, či obdobné konanie, sú osobné údaje (záznamy) automaticky vymazané po uplynutí 15 dňovej lehoty od ich vytvorenia.

Práva dotknutej osoby: V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, reps. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, resp čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu: Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

O klube za rampami

Vyberte si čo vás zaujíma